Publiczne przedszkole i prywatny żłobek "Z Innej Bajki"

Aktualności

Dodano: 15-05-2019

Dzień Dziecka

Dodano: 15-05-2019

Dzień Matki

Przedszkole
"Z innej bajki"

Placówka mieści się w nowoczesnym budynku, wybudowanym zgodnie z normami prawa budowlanego i wyposażonym według standardów prawa oświatowego. Na powierzchni ok. 600 m² zmieściły się:

  • sale dydaktyczne,
  • kuchnia i jadalnia,
  • szatnia,
  • duży ogród z placem zabaw.

Przedszkole może przyjąć 84 dzieci w wieku 3-6 lat (UWAGA! W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka 2,5-letniego).

Maksymalna liczebnośc grupy przedszkolnej to 25 dzieci.

 

Jesteśmy przedszkolem publicznym (z operatorem prywatnym) i realizujemy Podstawę programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz program wychowania przedszkolnego "Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu" M. Zatorskiej i A. Kopik.

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, której filarami są:

1.DIAGNOZA

2.INDYWIDUALIZACJA

3.INSPIRUJĄCE ŚRODOWISKO EDUKACYJNE.

Wizja i misja przedszkola

WIZJA

Nasze przedszkole:

      Koncentruje się na indywidualnym rozwoju dziecka z uwzględnieniem wielorakich inteligencji

      Wspiera aktywność i kreatywność dziecka pomagając w rozwoju jego talentów.                                                  

      Jest miejscem, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny.

      Wspiera rodziców w trudnym procesie wychowawczo – dydaktycznym.

      Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

      Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

MISJA

Jesteśmy placówką:

Ø  Działającą nowocześnie i twórczo, znaną i cenioną w środowisku za swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną.

Ø  Zapewniającą pełną opiekę wychowawczą, dydaktyczną i stwarzającą warunki do korzystania przez dzieci z bogatej wielokierunkowej oferty edukacyjnej.

Ø  Istniejącą, by pomagać i wspierać rodziców w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci, przy pełnej ich akceptacji w atmosferze partnerskiej współpracy.

Ø  Efektywnie wspomagającą rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Ø  Chcącą aby nasz ABSOLWENT:

- w pełni akceptował samego siebie, był tolerancyjny wobec innych;

- był aktywny, twórczy, samodzielny, pracowity;

- był kulturalny, koleżeński, chętny do współpracy;

- był radosny, wrażliwy i otwarty na otaczający świat i potrzeby innych;

- był propagatorem zdrowego stylu życia w zdrowym środowisku;

- był świadomym członkiem społeczeństwa, kochał swoją rodzinę, małą ojczyznę, znał miejsce Polski w zjednoczonej Europie;

- potrafił rozwiązywać na swoją miarę problemy i uczestniczyć w życiu społecznym;

- był dobrze przygotowanym do sprostania wymaganiom w szkole.

Ø  Każdemu dziecku zapewniającą poczucie bezpieczeństwa w życzliwej i dobrej atmosferze, zmierzającą do wychowania dziecka jako świadomego i aktywnego podmiotu działań pro zdrowotnych.

Ø  Oferującą maksimum wygody i bezpieczeństwa, dobrze zorganizowane, atrakcyjne i różnorodne zajęcia, pod okiem kompetentnych i kreatywnych nauczycieli oraz kameralne warunki, smaczne i zdrowe posiłki.

 

 

Dodatkowe zajęcia w podstawie programowej (08:00 - 13:00):

  • rytmika (2x w tygodniu),
  • język angielski (2x w tygodniu),
  • dogoterapia.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci otrzmują wsparcie specjalistów:

  • logopedy,
  • psychologa,
  • oligofrenopedagoga.

 

W godzinach popołudniowych przedszkole oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, płatnych:

język angielski,

taniec,

joga,

robotyka,

piłka nożna,

aikido.

 

Na wniosek rodziców istnieje również możliwość zorganizowania zajęc z religii lub etyki.